22 mei – 13 juni 2015: Peter van Ardenne

3 mei 2015: Kaap de Goede Hoop